วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือท้องแบนจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดเจาะฝังท่อประปาบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5,11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-47-0007,420-60-0026,420-60-0025,42065-0031 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อต้นไม้ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมู่ 5,6,7 และ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง