วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด กองคลัง ตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อดินถม ปริมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุเกษตร ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีบุญเรืองเพื่อขับเคลื่อนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนในตำบลศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหินคลุก ปริมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จขนาด 20 กก-ถุง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ 1669 รหัสครุภัณฑ์ 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านหนองหวาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง