วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน บ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถแม็คโคร จำนวน 4 วัน เพื่อขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหนองหลังโรงเรียนบ้านท่าม่วง บ้านท่าม่วง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินคลองอีสาณเขียว บ้านกุดหล่ม หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถอีแต๋น รหัสครุภัณฑ์ 001-62-0001 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนในเขต 3 โรงเรียน จำนวน 262 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 284.95 ลูกบาศก์เมตร เพื่อลงถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ตั้งแต่บ้านดอนดู่ ถึงปากทางบ้านท่าม่วงน้อย และถนนเชื่อมต่อบ้านกุดหล่ม หมู่.7 ถึงบ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์ศิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการซ่อมแซมถนนหลังน้ำลด ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง