วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 20 คู่ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อดินถม จำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อไม้ยูคา จำนวน 100 ท่อน ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างรถบรรทุกขนฟางอัดก้อน จำนวน 2 คัน ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง