วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ต้นคูณ จำนวน 200 ต้น ตามโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอากาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 636 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,816 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ไม้ ดินปลูกและปุ๋ยคอก ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครบรอบ 71 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ปลูกต้นคูน อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ 5 กว้าง 0.3 เมตร สูง 0.3 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อชุด อปพร. จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)