วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกู้ชีพ จำนวน 6 ชุด ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบ๊คโฮเสริมคันคูสันเขื่อนชลประทานบริเวณถนนคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตามโครงการสำรวจแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 130 ลุกบาศ์กเมตร ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 99 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำพร้อมน้ำยาพ่นกำจัดลูกน้ำตามโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1030 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1500 แพค ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง