วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 054-43-0001,054-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อท่อยางตัวหนอน สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ 6 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 2.5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ภายในตำบลศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 10 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมโซฟา จำนวน 3 ตัว รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 403-55-0007, 403-55-0008, 403-55-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 636 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,816 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2566
จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าว บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง