วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทราย กระสอบ หิน ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรทำคันกั้นน้ำสันเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วระหว่างบ้านดอนดู่ถึงปากทางเข้าบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วล้นเข้าท่วมทางสัญจรของราษฏร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 500 แพค ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรพร้อมลงหินคลุกสันเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วระหว่างบ้านดอนดู่ ถึงปากทางเข้าบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง