วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 6-24 โวลล์ 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงงาน จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ต้นคูณ จำนวน 200 ต้น ตามโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอากาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 636 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,816 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อพันธุ์ไม้ ดินปลูกและปุ๋ยคอก ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครบรอบ 71 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ปลูกต้นคูน อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง