วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ 5 กว้าง 0.3 เมตร สูง 0.3 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อชุด อปพร. จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 636 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,816 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ 1 ป้าย
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)