วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2566 สำหรับเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง