วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุดตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว หมู่ 7 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซ่อมแซมพนังดินริมแม่น้ำชี บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินลานเอนกประสงค์ บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 พื้นที่ถมดิน 210 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 315ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง