วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๐๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ 9โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.30 เมตร และเทคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีต 644 ตรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีโดยการถมดินยกระดับ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวังเวิน ม.8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. ลึกเฉลี่ย 5.9633 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 894.495 ลบ.ม. จุดที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. ลึกเฉลี่ย 4.7830 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 172.188 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง