วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๐๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่๑ ช่วงที่๒ ช่วงที่๓ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร รวมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 12566 สำหรับนักเรียนในเขตตำบลศรีบุญเรือง 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกุดหล่ม หมุ่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๐๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง