วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาถมดินไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำขัง บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 10 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 ลบ.ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สี สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง