วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการตามโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อขนมวันเด็ก ประจำปีพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างตามโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ งานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมคลองส่งน้ำบ้านวังเวิน หมู่ 8 จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง