องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ  ศิริโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฉัตรสุดา คำมะนาง
นางกัลยา  จันทร์ทอง นางฉวีวรรณ ศรีโนเรศ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนนางสาวรื่นกมล ชลไพร นายประวิทย์  เอกะ จ่าเอกชูศักดิ์ แก้วไชยะ
นิติกร นักพัฒนาชุมชน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอดิศักดิ์  บุตรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุธิดา  นพพิทักษ์

พนักงานจั้างทั่วไปนางวรรณี  มูลคำ
นางสาวบุษราภรณ์  ศรีสุข นายนันทวัฒน์  ชลไพร  
นางสาวปิยธิดา  รัตถา
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign