องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้อมูลผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
  • ข้อมูลผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ในชุมชน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5
1)  ด้านการเกษตร
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทการเกษตร
ที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายทองคำ    ทิทา
75
66
พืชสวนครัว
087-2167782
2
นายพงษ์ศักดิ์    ชลชี
34
43
ไร่นาสวนผสม
087-2350941
2)  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทอุตสาหกรรม/หัตถกรรมที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายดอน  แก้วน้อย
99
68
จักสาน
 
2
นางจ่า         นาคะ
42
76
ทอผ้า
 
3)  ด้านการแพทย์แผนไทย
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทการแพทย์แผนไทยที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางแตงอ่อน   แก้วมาลา
68
84
นวดแผนไทย
 
4)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทการจัดการทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายบุญถิ่น  หมื่นคำ
86
60
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
 
2
นายเตียง       ค้ำชู
15
58
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
087-9472681
5)  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทกองทุนและธุรกิจชุมชนที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายนิคม  แก้วมาลา
64
57
กองทุนหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
6)  ด้านศิลปกรรม
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทศิลปกรรมที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายพงษ์ศักดิ์   ชลชี
34
43
การแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ)
087-2350941
2
นางนวลจันทร์  ค้ำชู
15
49
การแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ)
 
7)  ด้านภาษาและวรรณกรรม
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทภาษาและวรรณกรรมที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
 
-
-
-
-
-
8)  ด้านปรัชญา  ศาสนา  และประเพณี
ที่
ชื่อ สกุล
บ้านเลขที่
อายุ
ประเภทปรัชญา ศาสนา ประเพณีที่ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางบัวหลั่น หมู่มูลตุ่น
97
69
ศาสนา
 
2
นายเตียง      ค้ำชู
15
58
บุญประเพณี , ศาสนา
087-9472681
9)  ด้านโภชนาการ

ที่

ชื่อ สกุล

บ้านเลขที่

อายุ

ประเภทโภชนาการที่ชำนาญ

หมายเลขโทรศัพท์

1
นางสมหมาย  งากระโทก
143
57
อาหารพื้นบ้าน
 
2
นางนวลจันทร์  ค้ำชู
15
49
อาหารพื้นบ้าน
 
3
นางอารีย์        ทิทา
75
65
อาหารหมักดอง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign