องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2565 ]142
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 23 เม.ย. 2565 ]148
3 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง [ 23 เม.ย. 2565 ]142
4 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุ [ 23 เม.ย. 2565 ]141
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม [ 23 เม.ย. 2565 ]146
6 การขออนุยาคประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 23 เม.ย. 2565 ]143
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 เม.ย. 2565 ]145
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2565 ]146
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2565 ]141
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 23 เม.ย. 2565 ]59
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2565 ]57
12 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]150
13 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 23 เม.ย. 2565 ]140
14 การสมัครเป็นสามชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]141
15 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ [ 23 เม.ย. 2565 ]150